Kvazistatisks process

Vikipēdijas lapa

Kvazistatisks jeb kvazilīdzsvarots (no latīņu quasi — 'it kā') process termodinamikā ir process, kurš norisinās pietiekami lēni, lai to varētu tuvināti uzskatīt par līdzsvarotu. Šādā procesā termodinamiskā sistēma secīgi nokļūst kvazilīdzsvara stāvokļos, kas ir bezgalīgi tuvi cits citam. Kvazistatiski ir izoparametriskie procesi: adiabātiski, izobāriski, izohoriski, izotermiski.