Revīzijas iestāde

Vikipēdijas lapa

Revīzijas iestāde ir organizācija, kas apvienojusi īpaši lietpratīgas personas (revidentus, auditorus), ar tiesībām veikt revīziju jeb auditu juridiskas vai fiziskas personas darbības pārbaudē, sniedzot savu atzinumu un ieteikumus. Šī definīcija ietver sevī gan pašreiz Latvijā izplatīto revīzijas kā augstākas vai kontroles institūcijas veiktu darbības pareizības vai likumības noskaidrošanu, gan arī audita kā finansiālā stāvokļa noskaidrošanu un novērtēšanu.

Eiropas Savienības fondu ieviešanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā reglamentē virkne Eiropas Savienības normatīvo aktu, no kuriem nozīmīgākais ir Padomes 2006.gada 11.jūlija regula Nr.1083/2006 Archived 2016-03-05 Wayback Machine vietnē., kas nosaka vispārīgus noteikumus par struktūrfondu - Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu (KF). Iepriekš minēto fondu mērķis ir veicināt ātrāku valsts ekonomisko izaugsmi un tuvošanos Eiropas Savienības dalībvalstu vidējam labklājības līmenim. Šis mērķis ir mērāms, kā vēlme sasniegt Eiropas Savienības dalībvalstu vidējo iekšzemes kopprodukta līmeni uz vienu iedzīvotāju.

Latvijas normatīvo aktu sistēmā Eiropas Savienības fondu vadību regulē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums, kas nosaka Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju un Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

Viens no priekšnosacījumiem fondu ieviešanai, atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām, ir tāda Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveide, kas sniegtu pārliecību, ka izveidotās vadības un kontroles sistēmu darbība ir efektīva, lai tādējādi nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka Eiropas Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to pietiekamu garantiju tam, ka attiecīgie darījumi ir veikti likumīgi un pareizi. Šo pārliecību Eiropas Komisijai sniedz Revīzijas iestāde.

Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Revīzijas iestādes funkcijas nodrošina LR Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments.

Revīzijas iestādes pamatdarbības mērķis ir nodrošināt izveidotās vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitātes novērtēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas definētajām pamatprasībām un pārliecināties, ka Eiropas Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas un attiecīgie darījumi veikti likumīgi un pareizi. Lai to veiktu, katru gadu līdz 31.decembrim Revīzijas iestāde ir atbildīga par Gada kontroles ziņojuma[novecojusi saite] sagatavošanu un atzinuma sniegšanu Eiropas Komisijai. Ziņojumā ir izklāsts par izveidotās vadības un kontroles sistēmas izvērtējuma rezultātiem un atzinums par to atbilstību regulas noteikumiem par vadības un kontroles sistēmām. Tā kā šie dokumenti ir svarīgāko elementu skaitā, uz kuriem Eiropas Komisija balstās saistībā ar Kopienas budžeta dalīto vadību, lai pārliecinātos, vai dalībvalstis izmanto attiecīgo finanšu atbalstu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un principiem, kas nepieciešami Kopienas finanšu interešu aizsardzībai, Revīzijas iestāde ir detalizēti noteikusi šajos dokumentos iekļaujamās informācijas un izvērtējuma un atzinuma pamatojumu.

Katrā darbības programmā atzinums tiek sniegts par to, vai izveidotā vadības un kontroles sistēmas darbība ir efektīva, un lai nodrošinātu pietiekamu pārliecību, ka Eiropas Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to pietiekamu pārliecību, ka attiecīgie darījumi tika veikti likumīgi un pareizi.

Gada kontroles ziņojums[novecojusi saite] attiecas uz vienoto vadības un kontroles sistēmu, kura ir izstrādāta trīs darbības programmu un attiecīgu trīs Eiropas Savienības fondu ieviešanai:

  • Darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” (ESF) – 2007LV051PO001;
  • Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” (ERAF) – 2007LV161PD001;
  • Darbības programma “Infrastruktūra un pakalpojumi” (KF un ERAF) – 2007LV161PO002.

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas pamatprasību novērtēšanu, Revīzijas iestāde Gada kontroles ziņojuma[novecojusi saite] sagatavošanai izmanto pārskata periodā veikto:

  • horizontālo vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātus, tai skaitā horizontālo auditu un atbilstības novērtējuma auditu rezultātus;
  • sertificēto izdevumu revīziju rezultātus.

Lai sniegtu novērtējumu par izveidoto vadības un kontroles sistēmu darbības efektivitāti, Revīzijas iestāde izskata vadības un kontroles sistēmas atbilstības pamatprasību izpildi pēc kritērijiem, izmantojot Eiropas Komisijas vadlīnijās par vadības un kontroles sistēmas novērtēšanu noteiktās novērtējuma kategorijas:

  • 1. kategorija – darbojas labi, ja kontrole ir efektīva, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti nelieli trūkumi, kuri neietekmē fondu vadības un kontroles sistēmas darbību;
  • 2. kategorija – darbojas, ja kontrole ir izveidota un tā ir efektīva, bet nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, kuriem nav būtiskas ietekmes uz fondu vadības un kontroles sistēmas darbību;
  • 3. kategorija – darbojas daļēji, ja ir nepieciešami būtiski uzlabojumi, ja konstatēti trūkumi, kas būtiski ietekmē fondu vadības un kontroles sistēmas darbību;
  • 4. kategorija – nedarbojas, ja ir konstatēti liela apjoma sistemātiski būtiski trūkumi, kuri būtiski ietekmē fondu vadības un kontroles sistēmas darbību.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]