IDEF0

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

IDEF0 (angļu: Integration Definition for Function Modeling) metodoloģija.

Metodoloģijas pamatus veido 4 jēdzieni.

1. Funkcionālais bloks (Activity Box). Funkcionālais bloks grafiski attēlojas kā taisnstūris un apzīmē konkrētu funkciju apskatāmās sistēmas robežās. Pēc standarta prasībām funkcionālā bloka nosaukumam jābūt darbības vārda formā. Katram no 4 bloka sāniem ir sava nozīme:

  • Augšējā mala ir vadīšana (Control)
  • Kreisā mala ir ieeja (Input)
  • Labā mala ir izeja (Output)
  • Apakšējā mala apzīmē mehānismu (Mechanism)

Katrā apskatāmās sistēmas blokā jābūt savam unikālam identificējošam numuram.

2. Interfeisa līkne (Arrow). Saucas arī par plūsmām vai bultām. Interfeisa līkne attēlo sistēmas elementu, kuru apstrādā funkcionālais boks vai norāda kādu ietekmi uz funkciju, kuru attēlo dotais funkcionālais boks.

Grafiski līkni attēlo ar bultu. Katrai interfeisa līknei jābūt savam identifikatoram (Arrow Label). Pēc standarta prasībām, identifikatoram jābūt lietvārda apritē. Ar interfeisa līkņu palīdzību tiek attēloti dažādi objekti, kuri savukārt attēlo sistēmas noteicošos procesus. Šie objekti var būt aizvietoti ar reālās pasaules objektiem vai ar informācijas plūsmām.

Atkarībā no tā, kurā bloka malā ieiet līkne, tā tiek saukta par ieejošu, izejošu vai par vadošu. Par interfeisa līknes sākumpunktu vai galapunktu var būt tikai funkcionālais boks. Sākumpunkts drīkst atrasties tikai izejošajā malā, bet galapunkts — jebkura no 3 pārējām malām. Pēc standarta prasībām, jebkuram blokam jābūt kaut vienai vadošai un vienai izejošai interfeisa līknei.

3. Dekompozīcija (Decomposition). Ar dekompozīciju saprot sarežģīta procesa sadalīšanu vairākās funkcijās. Dekompozīcija ļauj pakāpeniski attēlot sistēmas modeli struktūras veidā kā atsevišķas diagrammas. Pamatā IDEF0 modeli pārstāv viens funkcionālais bloks ar interfeisa līknēm, kuras iziet ārpus sistēmas. Šāda veida diagramma tiek saukta par konteksta diagrammu tiek apzīmēta ar “А-0”. Konteksta diagrammas paskaidrojošajā tekstā ir jābūt norādītam mērķim (Purpose) un skatpunktam (Viewpoint). Skatpunkts nosaka modeļa attīstības virzienu un detalizācijas līmeni. Dekompozīcijas procesā konteksta modelis tiek detalizēts uz citas diagrammas. Rezultējošā 2. līmeņa diagramma satur funkcionālos blokus, kuri attēlo galvenās konteksta diagrammas apakšfunkcijas un saucas par pēcnācējdiagrammu (Child diagram).

4. Glosārijs. (Glossary). Katram IDEF0 elementam — diagrammai, funkcionālajam blokam, interfeisa līknei esošais standarts paredz esošo definīciju, atslēgas vārdu u.tml. Komplektu izveidi un uzturēšanu, kuri raksturo objektu, kuru attēlo dotais elements.