Inesīvs

Vikipēdijas lapa

Inesīvs (no latīņu: inesse − 'būt iekšā') − locījums, kas izsaka, ka darītājs atrodas vai darbība noris priekšmeta vai dzīvas būtnes, kas tiek izteikta ar šo locījumu, iekšā vai vidū, piemēram, mājā. Atbild uz jautājumu kur? (par priekšmetiem), kad? (par laiku), kamī? (par dzīvām būtnēm)Valodniecībā, īpaši baltistikā, termins inesīvs tiek lietots lokatīva vietā, ja ir nepieciešams nozīmju atdalījums, jo pašreizējie baltu valodu lokatīvi vēsturiski ir veidojušies kā jaundarinājumi, saplūstot vairākām atsevišķo lokatīvu formām kopā. Turklāt termins inesīvs ļauj izvairīties no nozīmju sajaukuma, jo ir arī citi lokatīvi (allatīvs, adesīvs, illatīvs u.c). Vienskaitlī baltu valodu inesīvs ir veidojies pievienojot pēcliku *an 'iekš' pie senā lokatīva, piemēram: latv. *deināi + an > *deinājan > .. > *dienāju(n) > dienā(j); *laukai + an > *laukan / *laukān > laukā; *akmeni + an > *akmenijan > *akmeniju(n) / *akmenīju > akmenī, utt. Lietuviešu valodas inesīvi miške "mežā", lauke "laukā" cēlušies no *miškę, *laukę < *mišken, *lauken. Atsevišķas sastingušas vienskaitļa inesīva formas joprojām tiek lietotas arī mūsdienās kā apstākļa vārdi, piemēram, "patlaban".

Daudzskaitļa inesīvi ir darināti, pievienojot pēcliku an 'iekš' pie daudzskaitļa akuzatīva: *laukāns > *laukōns > *laukōs + an > *laukōsan / *laukosan > *laukosun > laukos(u); *deināns > *dienāns > *dienās + an > *dienāsundienās(u) utt. Veidojot inesīvus, ir noritējuši arī dažāda veida pārveidojumi pēc citu locījumu paraugiem.

Somugru valodās, piemēram, ungāru valodā inesīvs tiek darināts ar piedēkli -ban/-ben (házban "mājā"), somu valodā ar piedēkli -ssa/-ssä, igauņuģenitīvam pievienojot galotni -s. Tiek uzskatīts, ka austrumbaltu valodās postpozicionālie lokatīvi: inesīvs, illatīvs, allatīvs un adesīvs − ir izveidojušies somugru valodu ietekmē. Šajās valodās ir ļoti attīstīta lokatīvu dažādība.