Matrozis

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Matrozis ir klāja komandas ierindnieks.

OS kompetences sertifikāts
šī sertifikāta vāciņš ir sarkanā krāsā
Sarkanie matroži ar karogu "Nāvi buržuāzijai"

Uz civilajiem kuģiem matroži iedalās pēc savas kvalifikācijas: AB vai OS. AB ir saīsinājums no able bodied seaman un OS no ordinary seaman. Parasti, kā stūres vīri sardzi stāv AB nevis OS. Tāda arī ir galvenā atšķirība starp viņiem abiem. PSRS matroži dalījās 2. klases matrožos un 1. klases matrožos. Bija arī vecākais matrozis. Vecāko matrozi latviski sauc arī par cimermani. Mūsdienās uz kuģiem aizvien biežāk sāk izmantot vispārējās nozīmes (general purpose) komandas. Tajās ierindniekiekiem ir gan matroža, gan motorista kvalifikācija, un šādus cilvēkus atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem un vajadzības var izmantot vienlīdz labi gan uz klāja, gan mašīntelpā. Matrozis ir arī zemākā Latvijas Republikas Jūras Spēku dienesta pakāpe, kas līdzvērtīga kareivim sauszemes spēkos. Nākamā dienesta pakāpe ir dižmatrozis.

Matrozis ir pakļauts bocmanim. Viņa pienākumos ietilpst: mācēt cīnīties par kuģa dzīvotspēju, izpildīt vadības rīkojumus, zināt savus pienākumus pēc trauksmju saraksta, mācēt nest sardzi, sardzes kapteiņa palīga vai cita priekšnieka vadībā izpildīt stūres vīra un novērotāja pienākumus, mācēt ekspluatēt aizborta lagu, veikt kuģa apkopes darbus, sagatavot pietauvošanās ierīces un fenderus, padot uz krastu un stiprināt pietauvošanās galus, mācēt vadīt airu laivu, piedalīties kravas operācijās, gatavot kravas telpas kravas pieņemšanai vai izkraušanai, gatavot un nostiprināt pārgājienam kravbomjus.

Atbilstoši 1978. gada STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) konvencijai, matrozim jāmāk pāriet no automātiskās kuga vadības uz rokas vadību un otrādi, jāzina un jāmāk lietot iekšējo sakaru sistēma un avārijas signalizācija. Jāzina un jāmāk lietot nelaimes signāli, ko padod ar pirotehniskajiem līdzekļiem, jābūt gatavam sniegt pirmo palīdzību, jāpārvalda individuālie izdzīvošanas paņēmieni, jāzina kuģa terminoloģija tādā apmērā, lai varētu pildīt savus pienākumus.

Kuģa sardzes dalās pārgājiena un krasta sardzēs. Sardzes matrozim nav tiesību atstāt savu posteni vai nodot savus pienākumus bez sardzes kapteiņa palīga atļaujas. Viņam ir aizliegts novērst uzmanību no savu sardzes pienākumu pildīšanas. Sardzes matrozim jāierodas sardzes nešanas vietā ne vēlāk kā 5 minūtes pirms sardzes sākšanās. Vakts jeb sardzes matrožu pienākumi aprakstīti zemāk:

Sardzes matrozis - stūres vīrs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Viņam jāierodas stūres mājā 5 minūtes (naktī 10 min) pirms sardzes sākuma tīri ģērbtam. Lai stātos sardzē, jādabū atļauja no sardzes kapteiņa palīga vai kapteiņa (ja tas atrodas stūres mājā):"Atļausiet stāties uz stūri". Saņēmis atļauju, jaunais sardzes matrozis iepazīstas ar kuģa kursu pēc žirokompasa, magnētiskā kompasa, pārbauda kā kuģis klausa stūrei.

Pārliecinājies, ka kurss uzrakstīts uz dēlīša vai uzstādīts ar cipariem uz tablo, sardzi nododošais ziņo:"Kurss pēc žirokompasa (tik un tik grādu), pēc magnētiskā (tik un tik grādu) nodevu". Pieņemošais atkārto to pašu ziņojumu, bet nobeidz ar vārdu "pieņēmu". No šī brīža pieņemošais kļūst par sardzes stūres vīru.

Stūres vīra pamata pienākums ir precīzi turēt uzdoto kursu. Par visiem kuģa vadības pults traucējumiem jāziņo sardzes kapteiņa palīgam. Sardzes laikā jāizvairās no straujas stūres pārlikšanas. Nedrīkst pie sevis turēt dzelzs priekšmetus, kuri var iespaidot magnētiskā kompasa darbu.

Sardzes stūres vīram jāmāk vadīt kuģi pa forvāteru, kas aprīkots ar navigācijas zīmēm, sekot vadlīnijām un stūrēt, ja kuģis tiek vilkts tauvā. Ejot ar loci stūres vīram jāizpilda tikai kapteiņa pavēles.

Sardzes stūres vīram jāzina stūres komandas un to izpildīšanas noteikumi. Pa kreisi uz bortu, Pa labi uz bortu - stūre tiek pārlikta pa kreisi, pa labi uz 35o pēc aksiometra (stūres slīpuma rādītājs). Pa kreisi stūri, Pa labi stūri - stūre tiek pārlikta 10-12o pa kreisi, pa labi pēc aksiometra. Mazliet pa kreisi, Mazliet pa labi - stūre tiek pārlikta 5-6o pa kreisi, pa labi pēc aksiometra. Vairāk pa kreisi, Vairāk pa labi - stūre tiek pārlikta par 10o vairāk nekā bija iepriekš (pēc aksiometra). Pusbortu pa kreisi, Pusbortu pa labi - stūre tiek pārlikta 17-20o pa kreisi, pa labi pēc aksiometra. Atved - stūre lēnām atgriežas kuģa diametrālajā plaknē (DP). Atturi - šī komanda tiek dota, kad tiek pabeigts pagrieziena manevrs, stūre atrodas DP (taisni), bet kuģis turpina griezties. Lai pārtrauktu griešanos, stūri pārliek uz griešanās virzienam pretējo no 7-12o. Vairāk atturēt - stūre tiek pārlikta par 10-15o vairāk nekā bija iepriekšējā stāvoklī. Pa kreisi (pa labi) stūri tik un tik grādu - stūre tiek pārlikta pēc aksiometra uz doto grādu skaitu atbilstošajā bortā. Stūri taisni - stūre tiek pārlikta kuģa DP. Pa kreisi (pa labi) tik un tik grādi pēc kompasa - stūres vīrs pagriež kuģi pa kreisi vai pa labi uz uzdoto kursu pēc kompasa. Tiklīdz kuģis ir izgājis uz uzdoto kursu, stūres vīram ir jāziņo:"Kurss tik un tik grādu". Pa kreisi (pa labi) neiet - pēc šīs komandas stūres vīrs tur kuģi uz uzdoto kursu.

Stūres vīram jāatkārto visas komandas, liekot priekšā vārdu "klausos". Pēc komandas izpildīšanas stūres vīram jāziņo, piemēram:"Stūre pa kreisi uz borta".

Uz jautājumu:"Kāds kurss?" - stūres vīram jāievēro žirokompasa repītera rādījums un jāziņo:"Kurss tik un tik grādu".

Uz jautājumu:"Kā stūre?", stūres vīrs ievēro aksiometra rādījumu un ziņo:"Stūre taisni" vai "Stūre (tik un tik) grādu pa kreisi (pa labi)".

Sardzes matrozis - novērotājs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Viņš veic vizuālo, akustisko novērošanu ierobežotas redzamības apstākļos. Sardzes matrozis stāv vietā, kuru norādījis sardzes kapteiņa palīgs (parasti uz baka). Par visu ievēroto sardzes matrozis nekavējoties ziņo uz stūres māju. Ziņojuma forma:" Pa labi (pa kreisi) (tik un tik grādu) redzu boju, uguni utt."; "Pa labi (pa kreisi) (tik un tik grādu) dzirdu skaidri, vāji kuģa signālu, krasta bangu troksni" utt.

Ziņojumi tiek pavadīti ar zvana signāliem: par atklāšanu pa kreisi - divi sitieni, pa labi - viens sitiens, taisni priekšā - trīs sitieni. Sardzes maiņa postenī notiek ar ziņojumiem:"Novērotāja sardzi nodevu (pieņēmu) matrozis tāds un tāds".

Sardzes matrozis uz klāja[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Viņa pienākumos ietilpst apkārtējā stāvokļa novērošanas veikšana, enkurķēdes stāvokļa un nospriegojuma novērošanas veikšana, pietauvošanās galu, fenderu, trapu, kāpņu, enkursignālu, kārtības uz augšējā klāja, žurku vairogu novērošanas veikšana, kā arī jāseko lai pār bortu nekārtos pāri šļaukas, troses utt. Par visiem notikumiem un izmaiņām apkārtējā stāvoklī, viņam nekavējoties jāziņo sardzes kapteiņa palīgam un jāpieņem nepieciešamie mēri, kas pieejami pašam.

Sardzes matrozis pie trapa[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Viņš nedrīkst laist uz kuģa borta nepiederošas personas bez sardzes kapteiņa palīga atļaujas, kā arī viņam jāveic trapa ar tīklu zem tā stāvokļa novērošana.

Atklājot ugunsgrēku uz kuģa vai tā tuvumā un citu avārijas situāciju gadījumā sardzes matrozis nekavējoties izsludina vispārējo trauksmi un informē sardzes stūrmani. Sardzes matrozim jābūt tīri, atbilstoši sezonai ģērbtam, ar cepuri un sarkanbaltsarkanu (tādu kā Austrijas karogs) apsēju ap piedurkni. Pirms sardzes uzsākšanas sardzes matrozis iepazīstas ar iepriekšējās sardzes laikā dotajām pavēlēm, ar sardzes dienesta dēli. Pēc tam nododošais un pieņemošais ziņo sardzes kapteiņa palīgam:"Matrozis tāds un tāds sardzi pie trapa nodeva (pieņēma)".

Skatīt arī[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Stūrmanis