Vikipēdija:Vikipēdijas biedrības statūtu projekts

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Publicēju Vikipēdijas biedrības statūtu projektu, kurš tika saskaņots mikroskopiskas vikipēdijas tikšanās laikā kādu laiku atpakaļ + vēl pilnveidots (;)) no manis. Lūdzu ieteikumus, priekšlikumus un papildinājumus. Jāņem vērā, ka daudzas lietas nav maināmas likumdošanas prasību dēļ.

  • Pirms publicēju statūtu projektu viens mazsvarīgāks jautājums — kā sauksim biedrību? (sapulcē izskanēja "Vikipēdija Latvijā", Vikipēdijas atbalsta biedrība, Vikipēdijas attīstības biedrība)? Priekšlikumi?

Biedrības statūti (projekts)[labot pirmkodu]

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “????” (turpmāk — Biedrība).

2. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Veicināt bezpeļņas organizācijas Wikimedia Foundation uzturēto projektu (turpmāk tekstā — Vikipēdija), kā arī citu atvērto zināšanu krājumu atpazīstamību Latvijā. Sekmēt sabiedrības izpratni par Vikipēdijas darbības pamatprincipiem.

2.1.2. Organizēt Vikipēdijas seminārus, darbnīcas un citus sabiedriskos pasākumus;

2.1.3. Organizēt Vikipēdijas dalībnieku un autoru konkursus, ekspedīcijas un citus pasākumus Vikipēdijas satura papildināšanai un uzlabošanai;

2.1.4. Organizēt pasākumus Vikipēdijas globālās kustības ietvaros, piedaloties Vikipēdijas konferencēs un kopienu divpusējās tikšanās. Pārstāvēt Vikipēdijas latviešu valodā autorus sadarbībā ar globālās Vikipēdijas uzturētājiem Wikimedia Foundation;

2.1.5. Sadarboties ar galerijām, bibliotēkām, arhīviem un muzejiem (GLAM) un izglītības iestādēm Vikipēdijas resursu papildināšanā, uzlabošanā un jaunu Vikipēdijas autoru apmācīšanā;

2.1.6. Pārstāvēt Vikipēdijas kustību plašsaziņas līdzekļos.

2.1.7. ????

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar kopsapulces lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs darbojas pretēji Biedrības mērķiem un principiem;

4.5.3. ???

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu kopsapulce (?) izskata tuvākās sapulces laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija rakstveidā jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. piedalīties valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām,

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt kopsapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu izpildi,

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā četras nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, ko veido 5 (?) valdes locekļi.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi (?)

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību vai bez tās.

9. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. Biedru nauda

10.1 Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā Eur 3,00 apmērā.

Panesās diskusija[labot pirmkodu]

Nosaukums[labot pirmkodu]

Iesaku "Latvijas Vikipēdijas biedrība". --ScAvenger (diskusija) 2019. gada 4. maijs, plkst. 23.46 (EEST)

Pakonsultēšos, vai vispār drīkstam lietot vārdus Wikipedia/Vikipēdija/Wikimedia. Varbūt būs jālieto kaut kāds "Brīvā satura fonds"; maķedoniešiem, piemēram, bija "Shared Knowledge", bet šķiet, ka īriem formālās organizācijas nosaukums ir "Wikimedia Community Ireland". --Papuass (diskusija) 2019. gada 7. maijs, plkst. 11.17 (EEST)
Nez' vai latviskā versija (Vikipēdija) vispār ir juridiski jebkā aizsargāta. --Feens (diskusija) 2019. gada 7. maijs, plkst. 11.52 (EEST)
@Papuass: Pakonsultēšos, vai vispār drīkstam lietot vārdus Wikipedia/Vikipēdija/Wikimedia. Izdevās pakonsultēties? --Feens (diskusija) 2019. gada 23. maijs, plkst. 14.34 (EEST)
Neizdevās vēl. --Papuass (diskusija) 2019. gada 23. maijs, plkst. 15.25 (EEST)
Mārtiņš ziņo, ka viss kārtībā, ja neizliekamies par chapter. --Edgars2007 (diskusija) 2019. gada 3. jūnijs, plkst. 18.44 (EEST)
Sazinājos ar AffCom un pajautāju UserGroup Telegram čatā. Publiski tika apspriests gadījums, kad ticis reģistrēts "Wikimedia Nigeria Foundation", kas nav atzīta nodaļa (chapter). Feens informēts par šo komunikāciju. --Papuass (diskusija) 2019. gada 3. jūnijs, plkst. 18.51 (EEST)

Citi[labot pirmkodu]

a) Feen, Tev ievadā "Vikipēdijas atbalsta biedrība" minēta 2x pēc kārtas kā sapulcē izskanējušie priekšlikumi

Labots. --Feens (diskusija) 2019. gada 5. maijs, plkst. 11.00 (EEST)

b) es pašreizējo 2.1.5 un 2.1.6 liktu kopā. Arī GLAM var atrast jaunos autorus. --Edgars2007 (diskusija) 2019. gada 5. maijs, plkst. 10.27 (EEST)

Saliec. --Feens (diskusija) 2019. gada 5. maijs, plkst. 11.03 (EEST)
Apvienots. --Edgars2007 (diskusija) 2019. gada 5. maijs, plkst. 16.22 (EEST)

Vai 2.1.6. minētajās "skolās" ietilpst arī, piemēram, augstākās mācību iestādes (praktiski jebkuras par vidusskolām augstākas mācību iestādes)? Vai to nevajadzētu pieminēt? — Zuiks (diskusija) 2019. gada 5. maijs, plkst. 11.09 (EEST)

Man tas pats iekrita acīs, tāpēc pārlaboju uz „izglītības iestādēm”, kurās ietilpst viss sākot no pirmskolām līdz pat augstskolām. —Turaids (diskusija) 2019. gada 5. maijs, plkst. 11.20 (EEST)

Par 7.7 un 7.8. Ja sapulcē piedalās nepāra skaits cilvēku, piemēram, tikai divi biedri, kā var pieņemt lēmumus? Kas notiek tad, ja viens saka jā. otrs nē? — Zuiks (diskusija) 2019. gada 5. maijs, plkst. 11.37 (EEST)

vai gribēji rakstīt "pāra"? --Biafra (diskusija) 2019. gada 5. maijs, plkst. 12.04 (EEST)
Oi, protams, pāra. Man telefonā tastatūra gļuko, te uzsit liekus burtus, te kaut ko neuzraksta. — Zuiks (diskusija) 2019. gada 5. maijs, plkst. 13.48 (EEST)
Vadījos pēc statūru parauga no UR. Pie 7.7. punkta par diviem biedriem ir komentārs (nedrīkst mainīt uz lielāku biedru skaitu). Laikam kādā likumā tā rakstīts. Par pāra/nepāra. Vai nu tad lēmums nav pieņemts, bet varbūt Valdes priekšsēdētājam tādā (un tikai tādā) gadījumā ir divas balsis. --Feens (diskusija) 2019. gada 7. maijs, plkst. 10.25 (EEST)

Es pareizi sapratu, ka ar atvērto zināšanu krājumiem domāts arī, piemēram, historia.lv? —Turaids (diskusija) 2019. gada 18. maijs, plkst. 20.20 (EEST)

Es saprotu, ka nē. Mēs šeit vairāk par open-source-gajiem, piem., OSM, runājam. Tad jau teiksim mums būtu jānodarbojas arī ar enciklopedija.lv. --Edgars2007 (diskusija) 2019. gada 19. maijs, plkst. 07.56 (EEST)

Praktiski jautājumi[labot pirmkodu]

Dibināšana

Kā notiks dibināšana? Vai kopsapulcē? Ja nu ierodas tikai daži cilvēki, vai tas arī skaitīsies?

Statūtu punktā 4.1. teikts, ka valde noteiks potenciālajiem biedriem iesniedzamo "pievienojamo dokumentu sarakstu". Bet kur radīsies valde, ja nebūs vēl biedru? Un vai tas, ka jāiesniedz kādi dokumenti, neatbaidīs dalībniekus? Līdz šim jau mēs esam tādi kā anonīmie dalībnieki.
Biedri rodas dibināšanas sapulcē, kur ierodas personu grupa, kura arī nodibina biedrību. Biedru uzņemšana notiek jau "dzīvai" biedrībai. Kas grib būt anonīms, tas nestājas biedrībā un turpina rakstīt vikipēdijā kā līdz šim. Vikipēdija jau no tā nekļūst par kaut kādas biedrības īpašumu. --Feens (diskusija) 2019. gada 7. maijs, plkst. 10.31 (EEST)
Statūtu punktā 10.1 par biedru naudām varētu noteikt — "ne mazāk, kā 3 eiro". Ja kāds var atļauties, lai tas varētu samaksāt arī vairāk. Jo, ko gan biedrība var izdarīt ar 3 eiro gadā no katra gadījumā, ja biedru skaits varbūt nebūs liels.--MC2013 (diskusija) 2019. gada 5. maijs, plkst. 14.04 (EEST)
Pag, biedra nauda taču nebūs vienīgie ieņēmumi. --Edgars2007 (diskusija) 2019. gada 5. maijs, plkst. 16.21 (EEST)
Biedra naudai vajadzētu kaut daļēji nosegt grāmatvedības izdevumus. Man tuvāko dienu laikā būs vēl komentāri. Lielāku par 0 EUR jāliek, lai neaktīvie biedri netraucētu savākt kvorumu. --Papuass (diskusija) 2019. gada 5. maijs, plkst. 23.11 (EEST)
Tie 3.00 eiro bija vairāk domāti, lai "atsijātu" neaktīvos biedrus. Nevienam nav aizliegts ziedot biedrībai miljonus. --Feens (diskkusija) 2019. gada 7. maijs, plkst. 10.14 (EEST)
Termiņi

Starp citu, kādi ir "apspriedes" termiņi? Un tālākie soļi (pieņemot, ka mēs pārvaram apspriežu posmu)? --Edgars2007 (diskusija) 2019. gada 6. maijs, plkst. 09.28 (EEST)

Par termiņiem. Domāju, ka jāvadās pēc veselā saprāta — kad lielais vairums piekritīs, ka ir izrunāts, tad beidzam apspriešanu (neviens nav no kopienas traucēts ierasties dibināšanas sapulcē un izdiskutēt pēdējos labojumus tur. --Feens (diskusija) 2019. gada 7. maijs, plkst. 10.21 (EEST)
Par tālāko. Esmu ar mieru noorganizēt savā pagalmā Mežaparkā pikniku dibināšanas sapulci. Pēc tam Mārtiņam ievēlētajām amatpersonām jānes uz UR nodibināšanas dokumentus un jāatver bankas konts. Un tad biedrība ir nodibināta. --Feens (diskusija) 2019. gada 7. maijs, plkst. 10.21 (EEST)

Izskatās, ka visas diskusijas beigušās. --Edgars2007 (diskusija) 2019. gada 17. maijs, plkst. 19.39 (EEST)

Valdes sēdes

Negribētos ierobežot valdes sēdes ar klātienes sapulcēm — tas praksē liegtu iekļaut valdes locekļus no Ventspils, Cēsīm, vai tamlīdzīgi. Skype konferences zvans būtu pieņemami. Polijā joprojām (dibināšanas apstākļu dēļ) valdes sēdes notiek IRC vidē. --Papuass (diskusija) 2019. gada 7. maijs, plkst. 11.20 (EEST)

Reāli valde, protams, var darboties jebkā, bet jāpapēta likumi. Iespējams, formālajās sapulcēs nepieciešama personiska klātbūtne pēc likuma. Šajos statūtos nav rakstīts, ka jābūt "ķermeniski" klāt. --Feens (diskusija) 2019. gada 7. maijs, plkst. 11.59 (EEST)
4.2. punktā "..ne ilgāk kā divu nedēļu laikā.." ir tāds mazreāls. praksē var sanākt, ka tad ir jātiekas (klātienē vai neklātienē) lai pieņemtu šos lēmumus ik pa divām nedēļām. es piedāvāju mainīt uz viena mēneša vai pat divu mēnešu laikā. --Biafra (diskusija) 2019. gada 7. maijs, plkst. 13.07 (EEST)
Jēdzīgi. Labots (diez vai kādam var būt iebildumi). --Feens (diskusija) 2019. gada 7. maijs, plkst. 16.47 (EEST)
Mēs savā galda hokeja federācijas valdē tradicionāli neieradušos loceklus aptaujājam pa tālruni, klātbūtnes fakts nav principiāls. Tiesa, viņi arī netiek ierakstīti protokolos kā piedalījušies — bet mēs ar formalitātēm vispār neaizraujamies. Balsošanā, piemēram, piedalās visi apzvanītie un klātesošie neatkarīgi no formālā statusa, balsotāju kopskaits publiskajā protokolā netiek iekļauts — tikai pieņemtais lēmums.--Egilus (diskusija) 2019. gada 7. maijs, plkst. 17.18 (EEST)
Kasieris

Vai šī amata pildītāju nevajag precizēt atsevišķi? Vai domāts, ka to pilda kāds no valdes? --Papuass (diskusija) 2019. gada 7. maijs, plkst. 13.15 (EEST)

Diez vai tāds kasieris vajadzīgs. Ir biedrības karte (vai vairākas) un konts. No tās arī ņem, ja akurāt skaidru naudu vajag. Vai tāpēc vajadzīgs kasieris — nez vai. --Feens (diskusija) 2019. gada 7. maijs, plkst. 16.47 (EEST)

Dibinātāji[labot pirmkodu]

Vai izvirzam prasības dibinātājiem, kas piedalīsies sapulcē? (Piemēram, ieguldījuma vikipēdijā cenzu). Lai nav tā, ka es dibināšanas sapulcē saaicinu savus draugus-makšķerniekus un izbalsoju visus cilvēkus, kuri reāli darbojas vikipēdijā. --Feens (diskusija) 2019. gada 23. maijs, plkst. 14.38 (EEST)

Pēc klusuma spriežot, izskatās, ka neieviešam. --Edgars2007 (diskusija) 2019. gada 3. jūnijs, plkst. 18.43 (EEST)
Sorrī, vismaz es šo biju palaidis garām. Ja pēc ieguldījuma Vikipēdijā (labojumu skaits? izveidoto rakstu skaits?). tad jāvērtē tikai jēdzīgi labojumi/raksti. Citādi dažs te pāris nedēļās iegulda kaudzi mazsvarīgu rakstu vai apšaubāmu labojumu. Baidos, ka izvērtēt ieguldījumu būs pārāk sarežģīti. Es domāju, ka dibinātājiem jābūt, sākot no pašpārbaudītajiem — šo cilvēku ieguldījums jau līdz ar to savulaik ir novērtēts kā pietiekams, lai tiem uzticētos. Dibināšanā sapulcē noteikti jāparedz iespēja piedalīties tiešsaistē — mums ir vērtīgi dalībnieki arī ne no Rīgas. — Zuiks (diskusija) 2019. gada 3. jūnijs, plkst. 20.07 (EEST)

Datums[labot pirmkodu]

Gribu dzirdēt no tiem, kuri plāno piedalīties dibināšanas sapulcē. Kurš datums būtu ok? Sākot no 5. jūnija. --Feens (diskusija) 2019. gada 23. maijs, plkst. 14.40 (EEST)

5. un 7. jūnijs provizoriski der. --Biafra (diskusija) 2019. gada 23. maijs, plkst. 23.33 (EEST)
Man laikam visi datumi der. --Edgars2007 (diskusija) 2019. gada 3. jūnijs, plkst. 18.43 (EEST)

Šis tiek atlikts uz rudeni? Tagad vasarā nē? --Edgars2007 (diskusija) 2019. gada 15. jūlijs, plkst. 17.54 (EEST)

diez vai ir pareizi atlikt. --Biafra (diskusija) 2019. gada 15. jūlijs, plkst. 19.55 (EEST)
@Feens: kādēļ izlēmi šo likt malā? --Biafra (diskusija) 2019. gada 30. jūlijs, plkst. 23.20 (EEST)
Vai tad tiešām vasarā nav citu ko darīt? Pazemīgi lūdzu septembri. --Feens (diskusija) 2019. gada 1. augusts, plkst. 11.08 (EEST)
septembriss ir lielisks mēnesis! vai varam jau tagad ielikt kalendāros datumu? --Biafra (diskusija) 2019. gada 1. augusts, plkst. 11.29 (EEST)