Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

Vikipēdijas lapa

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk arī – Padome) ir neatkarīga pilntiesīga autonoma institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā. Padome uzrauga, lai to darbībā tiktu ievērota Latvijas Republikas Satversme, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums https://likumi.lv/ta/id/214039-elektronisko-plassazinas-lidzeklu-likums (turpmāk arī – EPLL) un citi normatīvie akti. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas (ES) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018L1808 izpratnē Padome ir neatkarīgs regulators. Padome ir atvasināta publiska persona. Padomes kompetences izklāsts ir pieejams EPLL 60.pantā. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkciju veikšanai nepieciešamo finansējumu piešķir no valsts budžeta. Padomes budžeta pieprasījums līdz budžeta likuma projekta iesniegšanai Ministru kabinetā bez saskaņošanas ar Padomi nav grozāms. Padomes misija ir attīstīt, atbalstīt un uzraudzīt elektronisko plašsaziņas līdzekļu (turpmāk – EPL) nozari Latvijā, radot priekšnoteikumus EPL sniegto pakalpojumu un atspoguļoto viedokļu daudzveidībai, atbilstoši sabiedrības dažādo grupu interesēm un vajadzībām, veicināt konkurenci nozares tirgū, sabiedriski nozīmīga, kvalitatīva satura veidošanu, saglabāšanu un pieejamību. Padome aktīvi līdzdarbojas tādās ES dalībvalstu un starptautiskajās regulatoru sadarbības institūcijās kā Eiropas audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupā (ERGA) un Eiropas raidorganizāciju regulatoru apvienībā (EPRA). Padomes sastāvā ir pieci locekļi, kurus uz pieciem gadiem ievēlē Saeima. Padomes ievēlēšanas kārtību nosaka Saeimas kārtības rullis. Padomes locekļus var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Šobrīd Padomes sastāvā ir Padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš, Padomes priekšsēdētāja vietniece – Aurēlija Ieva Druviete, kā arī Padomes locekļi: Ieva Kalderauska, Ilva Milzarāja un Andis Plakans. Vēsturiski pirmais Padomes, tolaik Nacionālās radio un televīzijas padomes, priekšsēdētājs bija Ojārs Rubenis. Plašāka informācija par aktuālo un vēsturisko Padomes sastāvu pieejama Padomes mājas lapā https://www.neplp.lv/.

Padomes darba organizācija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Padome pati izstrādā un apstiprina savas darbības noteikumus. Padomes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Informācija par sēžu sasaukšanu un darba kārtību ir pieejama Padomes mājas lapā. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse tās locekļu. Padomes sēdes tiek protokolētas.

Padomes veidošanas mehānisms[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu kandidātus, konsultējoties ar biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes un cilvēktiesību jomā, izvirza Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa kandidātu var izvirzīt Latvijas pilsoni, kam pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kam ir augstākā izglītība, vismaz piecus gadus ilga profesionālā vai akadēmiskā pieredze plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā un laba reputācija. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis nedrīkst būt:

  • politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona;
  • elektroniskā plašsaziņas līdzekļa kapitāla daļu (akciju) īpašnieks;
  • sodīts par tīšu noziegumu, ja viņš nav reabilitēts vai sodāmība nav dzēsta vai noņemta.

Darbs Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē ir Padomes locekļa pamatdarbs. Uz Padomes locekļiem attiecas ierobežojumi un aizliegumi, kas paredzēti valsts amatpersonām likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Padomes darbības nodrošināšanai tiek izveidots sekretariāts.

Vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Deviņdesmito gadu sākumā, kad Latvijas Republika atguva neatkarīgas valsts statusu, bija nepieciešams nodrošināt demokrātijas pamatprincipu ievērošanu elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā, izveidojot sabiedrisko raidīšanas sistēmu, kā arī radot labvēlīgus apstākļus privāto raidorganizāciju attīstībai. Pirms Nacionālās radio un televīzijas padomes izveidošanas Latvijā darbojās Latvijas radio un televīzijas padome, kas darbojās saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija apstiprināto nolikumu (1992.-1995.). Padomes priekšsēdētājs bija Z.Skujiņš, priekšsēdētāja vietnieks - K.Vahšteins. Spēkā bija Augstākās Padomes 1992.gada 6.maijā pieņemtais likums “Par radio un televīziju”. 1995.gada 24.augustā Saeima pieņēma Radio un televīzijas likumu, kurš noteica elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu veidošanas, reģistrācijas, darbības un uzraudzības kārtību. Uzraudzības funkcijas tika uzticētas Nacionālajai radio un televīzijas padomei, kas tika izveidota 1995.gada 28.septembrī. Savas darbības pirmajos gados Padome uzsāka aktīvu elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu nozares sakārtošanas darbu, uzraugot, lai raidorganizācijas savā darbībā ievērotu Satversmi, Radio un televīzijas likumu un citus likumus, un kontrolējot, lai tiktu nodrošināta vārda un informācijas brīvība. 2010.gada 12.jūlijā Saeima pieņēma Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, kurš turpmāk noteica Latvijas jurisdikcijā esošo elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības kārtību un noteikumus. Šī likuma ievērošanas kontrole tika uzticēta Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, kura ir Nacionālās radio un televīzijas padomes tiesību un saistību pārņēmēja.

Līdz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk arī – SEPLP) izveidei NEPLP darbību reglamentēja arī Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums. Padome līdz 2021.gada 4.augustam pildīja sabiedrisko raidorganizāciju VSIA “Latvijas Televīzija” (turpmāk – LTV) un VSIA “Latvijas Radio” (turpmāk – LR) valsts kapitāla daļu turētāja un dalībnieku sapulces funkcijas, nodrošināja sabiedriskā pasūtījuma izstrādi sabiedriskajiem un komerciālajiem EPL, kā arī veica sabiedriskā pasūtījuma izpildes pārraudzību. Saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu LTV un LR kapitāla daļu turētāja un dalībnieku sapulces funkcijas, kā arī sabiedriskā pasūtījuma izstrādes uzraudzību kopš 2021.gada 4.augusta īsteno SEPLP.