Pāriet uz saturu

Desmit baušļi

Vikipēdijas lapa
(Pāradresēts no 10 baušļi)
Rembranta glezna "Mozus ar desmit baušļiem".

Desmit baušļi jeb dekalogs (ivr. עשרת הדברות — aseret-a-dibrot, bur. "desmit izteikumi"; sengr. δέκα λόγοι — dekalog, burt. "desmitvārdi") — 10 ticības pamatdogmas jūdaismā un kristietībā, kurus, saskaņā ar Bībeles Veco Derību (2. Mozus 34:28) pravietim Mozum devis Dievs Sinaja kalnā, iegravētus 2 akmens plāksnēs, lai dotu senebrejiem ticības pamatu.

Atšķirības[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Fiksēti Bībelē 3 vietās ar minimālām atšķirībām[1] saturā (2. Mozus grāmata 20:2-17 un 34:14-26, kā arī 5. Mozus grāmatā 5:7-21). Korānā rakstīts, ka Mozus saņēma plāksnēs baušļus, bet tie nav Korānā uzskaitīti.[2]

Jūdaisma un kristīgajā tradīcijās šie 10 baušļi atšķiras. Saskaņā ar ebreju tradīciju pirmais bauslis ir 20:2, bet otrais bauslis ir 20:3, savukārt kristīgā tradīcija par pirmo bausli uzskata 20:3, bet 20:2 uztver kā ievadu. Lielākā daļa protestantu Baznīcu, kā arī Pareizticīgā un Grieķu-Katoļu Baznīcas, tāpat kā ebreju tradīcijā, dala 20:3-6 divās daļās, uzskatot pirmās rindas par pirmo bausli, bet pārējās — par otro. Romas katoļu un luterāņu Baznīcas dala divās daļās desmito (pēc ebreju tradīcijas) bausli: "Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu" uzskatot par devīto bausli, bet tālāko — par desmito. Neša papirusā baušļu uzskaitījums vairākās vietās atšķiras no ebreju tradīcijas.

Sākotnēji Bībeles tekstu autori nav noteikuši baušļu sadalījumu un numerāciju, tāpēc tā ir interpretējama. Turklāt rīkojumu un aizliegumu kopskaits ir lielāks par 10, tādējādi vairāki norādījumi ir apvienojami vienā bauslī, lai baušļu kopskaits būtu 10. Katoļu un luterāņu versija balstās uz svētā Augustīna ieviesto sadalījumu, kas pantus 2.Moz.20:2-6 apvieno vienā bauslī. Tam pamatojums meklējams Jaunajā Derībā, kurā Dievs atklājies Jēzus personā un līdz ar to ir radusies iespēja attēlot Dievu. Tāpēc par elku tēliem tiek uzskatīti tikai pagānisko dievību tēli, kuru attēlošana attiecas uz 1. bausli.

Savukārt par atsevišķiem baušļiem tiek uzskatīti divi 17. panta izteikumi, nošķirot mājokļa iekārošanu (mantkārību, skaudību) un dzīvas radības iekārošanu (pamatā — seksuālu iekāri). Jāpiezīmē, ka arī pantu sadalījums sākotnējā Bībeles tekstā nav bijis. Sadalījums pantos tika standartizēts tikai 900.gadā.

Katoļu un luterāņu versija veidota tā, lai katehētam to būtu vieglāk iegaumēt un no atmiņas pateikt. Sīkāki paskaidrojumi par baušļu jēgu un nozīmi ir izklāstīti Katehismā.

Atšķirībā no katoļu Baznīcas un vairuma protestantu Baznīcu, kas pieturas pie svētā Augustīna redakcijas, Septītās dienas Adventistu Baznīca baušļus interpretē, izceļot atsevišķi aizliegumu veidot Dieva attēlus pielūgsmei, un apvienojot vienā bauslī visu 17. panta tekstu, kā arī pārējo baušļu tekstā iekļāvusi visu attiecīgo Bībeles tekstu, nesaīsinot to.

Latvijas Ev. Luteriskās Baznīcas versija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Es esmu Dievs, Tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.
 2. Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.
 3. Tev būs svēto dienu svētīt.
 4. Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.
 5. Tev nebūs slepkavot.
 6. Tev nebūs laulību pārkāpt.
 7. Tev nebūs zagt.
 8. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.
 9. Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu.
 10. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.[3]

Romas Katoļu Baznīcas Latviskā versija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.
 2. Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.
 3. Piemini sabata dienu, ka tu to svētī.
 4. Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.
 5. Tev nebūs nokaut.
 6. Tev nebūs laulību pārkāpt.
 7. Tev nebūs zagt.
 8. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.
 9. Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu.
 10. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.[4]

Krievijas Pareizticīgo Baznīcas versija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
 2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
 3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
 4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осёл твой, ни всякий] скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
 5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе.
 6. Не убивай.
 7. Не прелюбодействуй.
 8. Не кради.
 9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
 10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего.

Baznīcslāvu valodā:

 1. А́зъ є́смь гсдь бг҃ъ тво́й, изведы́й тѧ̀ ѿ землѝ єгѵ́петскїѧ, ѿ до́му рабо́ты: ¦ Да не бу́дутъ тебѣ̀ бо́зи ині́и ра́звѣ Менє̀.
 2. Не сотворѝ себѣ̀ кумі́ра, и всѧ́кагѡ подо́бїѧ, єли͂ка на небесѝ горѣ̀, и єли͂ка на землѝ ни́зу, и єли͂ка въ вода́хъ подъ земле́ю: ¦ да не поклони́шисѧ ѝмъ, ни послу́жиши ѝмъ.
 3. Не во́змеши и́мене гсда бг҃а твоегѡ̀ всу́е.
 4. Помни день суббѡ́тный, є́же свѧти́ти єго̀: ¦ ше́сть дні̀й дѣ́лай и сотвори́ши (въ ни́хъ) всѧ͂ дѣла̀ твоѧ͂. Въ де́нь же седьмы́й — суббѡ́та гсду бг҃у твоему̀.
 5. Чтѝ отца̀ твоего̀ и ма́терь твою̀, да бла́го ти́ бу́детъ, и да долголѣ́тенъ бу́деши на землѝ бла́зѣ, ю́же гсдь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀.
 6. Не ѹбі́й.
 7. Не прелюбы̀ сотворѝ
 8. Не ѹкра́ди.
 9. Не послу́шествуй на дру́га своего̀ свидѣ́тельства ло́жна.
 10. Не пожела́й жены̀ и́скреннѧгѡ твоегѡ̀, не позе́́́̀̀̀̀єгѡ̀, ни рабы́ни єгѡ̀, ни вола̀ єгѡ̀, ни осла̀ єгѡ̀, ни всѧ́когѡ скота̀ єгѡ̀, ни всего̀ єли͂ка су́ть ближнѧгѡ твоегѡ̀.

Septītās dienas Adventistu Baznīcas versija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.
 2. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas Mani ienīst, un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus.
 3. Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.
 4. Piemini sabata dienu, ka tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.
 5. Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.
 6. Tev nebūs nokaut.
 7. Tev nebūs laulību pārkāpt.
 8. Tev nebūs zagt.
 9. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.
 10. Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu, tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.[5]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Runa ir par viena Bībeles tulkojuma baušļu uzskaitījumu minētajās 3 vietās. Dažādo Bībeles tulkojumu savstarpējās atšķirības un nesakritības ir pašsaprotamas.
 2. [1] Arhivēts 2013. gada 7. jūlijā, Wayback Machine vietnē. Korāna citāts (angliski)
 3. 10 Dieva baušļi — Latvijas Ev. Luteriskā Baznīca.
 4. 10 Dieva baušļi — Romas Katoļu Baznīca Latvijā.[novecojusi saite]
 5. «BĪBELE un tās izpētes materiāli». bibele.lv. Skatīts: 2024-01-30.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]